Monthly Archives: juni 2018

De toan hâldt oan

Ien fan de earste doelen fan ‘Mei en Foar Elkoar ’ is realisearre! Wer’t je hert waarm fan wurd... moaie moarn yn Talmahiem Balk mei sjonge en spylje en útrikking fan tablets mei koptillefoans foar de bewenners fan Talmahiem en Patyna lokaasje Jelle Meineszhof. Sa kin se harren eigen muzyk opsykje en der fan genite…
Read more