Workshop Drumcirkel

Gistermiddag een workshop drumcirkel verzorgd voor volwassenen door Jory Kroes. Een initiatief vanuit de werkgroep Mei en foar Elkoar. De deelnemers hebben genoten van elkaars ritmes! Wat kan samen muziek maken dan enerverend zijn 🎶

Femuza Jeugdfestival

De muzykmaten, o.l.v. Jeanette Valkema, verzorgden gisteren een mooi optreden, tijdens het FEMUZA jeugdfestival te Nijland.
Voor het eerst in hun mooie nieuwe poloshirt. Dit dankzij een prachtige donatie van het BAS Backerfonds!

De toan hâldt oan

Ien fan de earste doelen fan ‘Mei en Foar Elkoar ’ is realisearre!

Wer’t je hert waarm fan wurd...
moaie moarn yn Talmahiem Balk mei sjonge en spylje en útrikking fan tablets mei koptillefoans foar de bewenners fan Talmahiem en Patyna lokaasje Jelle Meineszhof.
Sa kin se harren eigen muzyk opsykje en der fan genite want bewezen is dat muzyk it langst yn it brein oanwezich is en it lústerjen nei muzyk in soad positieve prikkels jout.
In folle bak en mei begelieding fan muzikanten fan Melodia, ien fan de initiatiefnimmers, wurd der út folle borst mei songen!