Oprichting.
Vergadering gehouden op 22 september 1930 op den avond om 7.30 uur in het voorste lokaal Hervormde school te Wyckel. Deze vergadering werd gehouden naar aanleiding van een oproep in de plaatselijke Nieuwsbladen om te komen tot het oprichten en in standhouden van een Christelijke Muziekvereniging. Aan deze oproep was door een ruim twintigtal personen gehoor gegeven. Deze vergadering werd door het hoofd der school, den Heer Sjoerd Dijkstra geopend. Zeventien leden lieten hun inschrijven, en op deze avond werd ook een voorlopig bestuur gekozen. Vervolgens werd er nog een bespreking gehouden over de benodigde gelden, besloten werd deze zo mogelijk te verkrijgen door renteloze aandelen van tien gulden.

De eerste dirigent.
Thans kwam aan de beurt het verkiezen van een Directeur. Als liefhebbers hadden zich vier kandidaten opgeven. Volgens een gehouden stemming onder de leden werden twee gekozen, en wel de heren M. Hottinga en R. Nijdam. Besloten werd op dezelfde avond, omdat de heren niet zo ver weg woonden, dezen maar even op te halen dan konden ze loten wie de directeur zou worden. De afgezant naar de heer Hottinga kwam het eerst terug, doch zonder de heer Hottinga, deze vertrouwde het wel als het bestuur trok voor hem. Even later kwam ook de tweede afgezant terug, maar deze was gelukkiger en had de heer Nijdam weten mede te tronen. De uitslag van deze loting was, dat de heer Nijdam benoemd werd als directeur, met een gage van f 2,- per repetitieavond. De contributie voor de leden werd vastgesteld op f 0,10 per avond.

De eerste koperen klanken.
Op vrijdagavond 31 oktober 1930, werden de instrumenten uitgedeeld, die woensdag 29 oktober alhier waren aangekomen. De instrumenten, 15 nieuwe en 6 goede tweedehandse, waren zoals het bleek onbeschadigd aangekomen en bleken er keurig uit te zien. Er was grote belangstelling onder de toekomstige werkende leden bij het uitpakken. Allereerst werd er na de verdeling van de instrumenten, Psalm 150 gespeeld. Wij hopen dan ook dat deze schone psalm nog vele malen mag klinken uit onze Koperen monden.

De naam van de fanfare.

Maar zo als het meer gebeurd, als kindje haar eerste levenslicht aanschouwd, dan moet het ook een naam hebben. Levert dit in een huisgezin soms wel eens moeilijkheden op. In een vergadering van twintig personen gaat dit in de regel nog moeilijker, daar een ieder meent de mooiste gevonden te hebben, doch hier moet nog geloot worden welke naam het kind zou ontvangen. Melodia of Sursum Corda. Bij loting werd bepaald dat dit kindje Melodia zou heten. Ik ben niet taalkundig maar de naam klinkt nogal vrouwelijk, en allen mannelijke leden. Wij hopen dat het daarom wel in leven kan blijven met dezen naam. Namens de toenmalige secretaris.

Uit een verslag van een bestuursvergadering uit 1932. Vrienden ik hoor zo nu en dan bij gunstige weersgesteldheid onder verschillende daken, de leden thuis oefenen, wat dan mij het zeerste treft, dat er verschillende leden zijn die niet het zich bekwamen in de muziek door de directeur opgegeven, maar veeleer straatliederen spelen. Dit is toch zeer bedroevend voor leden van een christelijke Muziekvereniging.

Ledenvergadering november 1954.
De voorzitter vraagt nu er een drie vrouwelijke leden zijn toegetreden tot onze vereniging, dat de mannelijke leden en ook onze directeur, gezien hun gevoeligheid rekening willen houden, wat de gespreksonderwerpen zijn, tijdens de pauzes of tijdens de repetities. Maar het levert ook weer voordelen. Hoewel de vrouwelijke leden geregeld met de nodige traktaties rondgingen, bleek toch dat vrouwenhanden daar beter in berust zijn dan de mannelijke leden. Na afloop van de vergadering bleek dat de voorraad versnaperingen niet uitgeput was, daarom besloten werd, evenals in vroegere jaren vaste gewoonte was, de resterende sigaretten, sigaren en koekjes enz. bij opbod onder de aanwezigen te verkopen, opbrengst f 15,15 ten bate aan onze verenigingskas